Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) - Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Κυνουρίας «Η ΕΝΩΣΗ» αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών του Συνεταιρισμού.

Ο Α.Ελ.Σ. Κυνουρίας δραστηριοποιείται :

  • στην παροχή γεωργικών εφοδίων για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής
  • στη συγκέντρωση και εμπορία του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου μέσω της Ο.Π. 

και στη διάθεση της Ο.Π. έχει θέσει

  • τις σύγχρονες αποθήκες ελαιολάδου
  • το τυποποιητήριο ελαιολάδου
  • το χημείο του

Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει με Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους,  την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ουσιαστική στήριξη των ελαιοπαραγωγών μελών της, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελαιοκαλλιέργεια, η αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος καθώς και η ασφάλεια του τελικού καταναλωτή μέσω υιοθέτησης σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και ιχνηλασιμότητας

Η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το πρόγραμμα της Οργάνωσης είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί και η εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Σ.Ο.Δ.) σε συνδυασμό με το Σύστημα Διαχείρισης Λίπανσης με ηλεκτρονική εφαρμογή «Συμβουλή Λίπανσης». Ο συνδυασμός των δύο αυτών συστημάτων παράλληλα και με την διαδραστική κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής εξασφαλίζει την αρμονική μετάβαση της παραγωγής από την παραδοσιακή μορφή της σε μορφή η οποία υποστηρίζεται από ηλεκτρονικές καταγραφές  δεδομένων με δυνατότητες επεξεργασίας και εξαγωγής συμπερασμάτων για βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και τη μείωση της επιβάρυνσης του παραγωγού από μη απαιτούμενες ενέργειες. Στο πλαίσιο του Συστήματος Ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης συμμετέχουν παραγωγοί μέλη της Ο.Π.

Η εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και η λεπτομερής ηλεκτρονική καταγραφή των φάσεων παραγωγής συμπληρώνεται από την εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Ιχνηλασιμότητας Ελαιολάδου. Η Ιχνηλασιμότητα των προϊόντων είναι απαραίτητη για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και την διασφάλιση του τελικού καταναλωτή.

Η ιχνηλασιμότητα υποστηρίζεται από την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού του τυποποιητηρίου ελαιολάδου και επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση παλαιού τύπου δεξαμενών και σωληνώσεων με ανοξείδωτες, σύγχρονο γεμιστικό στο οποίο ελέγχεται αυτόματα η καθαρότητα των δοχείων, σύγχρονης καψυλιέρας, ετικετέζας, παλετοποιητή, κλειστικού χαρτοκιβωτίων όπως και εγκατάσταση γεννήτριας αζώτου και λοιπού εξοπλισμού. Με την τελευταία εξασφαλίζεται η πλήρωση των δεξαμενών τόσο στους αποθηκευτικούς χώρους όσο και στη φάση της τυποποίησης ώστε να αποτρέπεται η οξείδωση του ελαιολάδου. Με τις παρεμβάσεις αυτές επιτυγχάνεται καταρχήν η μείωση της ανθρώπινης παρέμβασης με αντίστοιχη αύξηση επιπέδων ασφάλειας του προϊόντος και κατά δεύτερον η δυνατότητα συγκέντρωσης δεδομένων αποθήκευσης, τυποποίησης και αποθήκευσης μεταποιημένου προϊόντος, σε ηλεκτρονική μορφή.

Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων - ISO 22000:2005 - με ηλεκτρονική εφαρμογή.

Τέλος, ο νέος διαδικτυακός τόπος της Ο.Π. συγκεντρώνει και παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες αυτής που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια, την βελτίωση της ποιότητας, την ιχνηλασιμότητα και πιστοποίηση των προϊόντων της και παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με την οργάνωση και τα προϊόντα της.

 

ΦΑΣΑ