ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΕΦ

Το πρόγραμμα της ΟΕΦ περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες για την τριετία 2015-2018.

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

 Β.ii

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΘΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 36.000 ευρώ

 Β.iv

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (HΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-  ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΟΔ)

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 94.800 ευρώ

 Γ.iii 

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 41.400 ευρώ

 Δ.iv

 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ, ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 245.700 ευρώ

 Ε.i.

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 126.626 ευρώ

 Ε.ii

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 47.191 ευρώ

 ΣΤ.i

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 12.267 ευρώ

 ΣΤ.ii

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (PORTAL) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018

 5.000 ευρώ

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 608.984 €ευρώ

 

Στάδια του προγράμματος εργασίας που υλοποιήθηκαν ή που υλοποιούνται

 

Δραστηριότητα Βii: Σύστημα Διαχείρισης Λίπανσης με ηλεκτρονική εφαρμογή «Συμβουλή Λίπανσης»

Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η παροχή ακριβούς πληροφόρησης ως προς την ποσότητα, το είδος, τον τρόπο και τον χρόνο εφαρμογής του λιπάσματος για τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις των ελαιοκαλλιεργητών, ανάλογα με την κατηγορία των ελαιώνων τους (ξηρικές, ποτιστικές καλλιέργειες).

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ πραγματοποιήθηκε προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Λίπανσης (πλατφόρμα λογισμικού) για την έκδοση εξειδικευμένων οδηγιών λίπανσης.

Δραστηριότητα Βiv: Σύστημα Ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας με ηλεκτρονική Εφαρμογή (Ημερολόγιο παραγωγού- Μητρώο Εισροών/Εκροών-Διαχείριση ΣΟΔ

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η υλοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (ΣΟΔ) απαιτεί οργάνωση και υψηλό επίπεδο μηχανισμού επιστημονικής και γεωτεχνικής υποστήριξης σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο από τον μηχανισμό της ΟΕΦ.

Τα συστήματα ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ορθών γεωργικών πρακτικών βασίζονται διεθνώς στη διατήρηση λεπτομερούς και σχολαστικού αρχείου καταγραφής (τεκμηρίωσης)  όλων των διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης της παραγωγής και η πιστοποίηση τους αποτελεί την απόδειξη.

Το ΣΟΔ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων, Ασφάλεια Προϊόντων, Ιχνηλασιμότητα και Φιλοπεριβαλλοντικές Δράσεις (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Πολλαπλή Συμμόρφωση κλπ).

Στοχεύει στη δημιουργία της βάσης, για αποτελεσματική παραγωγή σε μια οικονομική βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργική επιχείρηση, ενσωματώνοντας στις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, ωφέλιμες φυσικές διαδικασίες.

Κατά το 1ο  έτος υλοποίησης του προγράμματος ξεκίνησε η λειτουργία και υποστήριξη  συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μιας σειράς πληροφοριών και αρχείων που αφορούν το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας (ΣΟΔ).

Δραστηριότητα Γ.iii: Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς.

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η εξασφάλιση της διεξαγωγής μαθημάτων κατάρτισης επί τόπου στον αγρό που απευθύνεται στους παραγωγούς σχετικά με τις νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. Η κατάρτιση των παραγωγών σε ότι αφορά στις νέες τεχνικές καλλιέργειας εξασφαλίζει τη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών που έχουν ως τελικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατάρτιση των παραγωγών με θέματα:

  • Εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών κλαδέματος & επαναχρησιμοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος μετά από επεξεργασία
  • Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων λίπανσης-λήψη απαραίτητων μέτρων φυτοπροστασίας

Δραστηριότητα Δ.iv: Προμήθεια εξοπλισμού για τη παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία στα ελαιοτριβεία που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων.

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών που φθάνει στον τελικό καταναλωτή, η οποία είναι άμεση συνδεδεμένη με μια σειρά παραμέτρων σχετικών με τη μονάδα μεταποίησης και καθορίζονται από την κατάσταση του βιομηχανικού και τεχνικού εξοπλισμού της μονάδας, το επίπεδο της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού και τα συστήματα διαχείρισης, τα οποία εφαρμόζονται για την επεξεργασία της α’ ύλης.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της υλοποίησης της εγκεκριμένης δράσης η ΟΕΦ προμηθεύτηκε: μία γεννήτρια παραγωγής αζώτου PARKER τύπου Ν-25 PBL, μία μηχανή πλύσης στέγνωσης πεζού χειριστή, μία ημιαυτόματη μηχανή περιτύλιξης παλετών, μια συγκολλητική μηχανή χαρτοκιβωτίων, μία φορητή υποβρύχια αντλία λυμάτων με πτερωτή ανοικτού τύπου, τρεις κυλινδρικές κάθετες δεξαμενές χωρητικότητας 1.000 lt από ανοξείδωτο  χάλυβα, ένα ζυγιστικό παλετοφόρο χειροκίνητο με ζυγαριά και θερμικό εκτυπωτή και ένα ηλεκτρικό παλετοφόρο ανυψωτικό.

Δραστηριότητα Ε.i.: Σχεδιασμός, εγκατάσταση και υποστήριξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου.

Η συγκεκριμένη Δραστηριότητα αφορά στο σχεδιασμό, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου και βρώσιμη ελιάς, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος Ιχνηλασιμότητας και Ελέγχου Ποιότητας του ελαιολάδου/επιτραπέζιας ελιάς.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση και υποστήριξη πληροφοριακού Συστήματος ιχνηλασιμότητας με ηλεκτρονική εφαρμογή καθώς και ετήσια πιστοποίηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας κατά ISO 22005:2007 με διευρωπαϊκή συνεργασία.

Η ΟΕΦ πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22005:2007.

Δραστηριότητα Ε.ii.: Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας των Τροφίμων με ηλεκτρονική εφαρμογή (Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας Τροφίμων)

Η παρούσα δραστηριότητα αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP/ISO 22000, IFS (InternationalFoodStandard) και BRC. Τα συστήματα θα εφαρμοσθούν στις εγκαταστάσεις της Ο.Π. που αφορούν ένα τυποποιητήριο ελαιολάδου. Η πιστοποίηση της Ο.Π. με τα διεθνή εμπορικά πρότυπα κρίνεται ουσιαστική με δεδομένο πως η Ο.Π./Αγροτικός Συνεταιρισμός Κυνουρίας είναι μια επιχείρηση με εξαγωγικό προσανατολοσμό.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος της ΟΕΦ πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων ποιότητας με ηλεκτρονική εφαρμογή, καθώς και υλοποίηση και ετήσια πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας HACCP/ISO 22000, IFS, BRC με διευρωπαϊκή συνεργασία.

Δραστηριότητα ΣΤ.i.: Διαμόρφωση και Υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της ΟΕΦ σε ότι αφορά στο Αντικείμενο και στα Αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων του Προγράμματος

Περιλαμβάνονται υπηρεσίες οργάνωσης των ενεργειών δημοσιότητας των αποτελεσμάτων των έργων της ΟΕΦ στα πλαίσια της διαμόρφωσης και υλοποίησης της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της σε ότι αφορά στο αντικείμενο και στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των δράσεων Βiv, Γiii, Δiv, Ei, Eii που αφορούν στο τριετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων της ΟΕΦ στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΕ) 611/2014.

Δραστηριότητα ΣΤ.ii:Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού τόπου (portal) με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες  φιλοπεριβαλλοντικής καλλιέργειας, βελτίωσης της ποιότητα, ιχνηλασιμότητας και πιστοποίηση προϊόντων

Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού τόπου (portal) με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες που υλοποιούνται. Η παρούσα δραστηριότητα αποτελεί την ολοκλήρωση και δημόσια προβολή και προώθηση (ηλεκτρονικά) όλων των δραστηριοτήτων του προγράμματος.

ΦΑΣΑ